Научна Документация

М И К О Р И З Н И       Г Ъ Б И

Микориза и симбиотичната асоциация на зелено растение и гъба. Растението улавя енергия от Слънцето чрез фотосинтеза и го доставя на гъбата, която пък храни с вода и минерални вещества от почвата растението. Съюзът се случва в коренната система на растението. Повечето растителни видове са способни да влязат в такова общество, въпреки че някои семейства като Кръстоцветни и Лободови не могат. Следователно, това е универсален феномен, който започва още при началото на живота на сушата, преди около 425 милиона години. Съществуват различни форми на асоциация, които са разгледани в следващия раздел. Най-често срещаната форма е арбускуларната, която се среща сред 70% от растителните видове. Микоризите обикновено се разделят на ектомикоризи и ендомикоризи. Двата вида се различават в това, че хифите на ектомикоризните гъби не проникват в индивидуални клетки на корените, докато хифите на ендомикоризните гъби проникват през клетъчните стени. Ендомикоризата може да е арбускуларна, ерикоидна и орхеидна. Арбутоидната микориза може да се класифицира като ектоендомикориза, докато монотропоидната образува специална категория.

Arbuscular mycorrhiza Arbuscular mycorrhiza

  

Ectomycorrhiza Ectomycorrhiza

  

Ericoid mycorrhiza Ericoid mycorrhiza

Arbutoid mycorrhiza Arbutoid mycorrhiza

Monotropoid mycorrhiza Monotropoid mycorrhiza

Orchid mycorrhiza Orchid mycorrhiza

П О Ч В Е Н И      М И К Р О О Р Г А Н И З М И

Почвените бактерии формират по-голямата част от живата биомаса на земята и играят ключова роля в нашия живот. Те контролират основните процеси за развитието на екосистемите, като плодородието на почвата, което е от съществено значение за производството на храни. Бактериите са едноклетъчни организми, с клетъчна стена, често обвита със слузеста обвивка, която предпазва клетката от неблагоприятни външни въздействия. Под клетъчната стена, бактериите имат клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствено вещество. Размерът им е микроскопичен. Имат по едно или повече камшичета, с които се движат. Бактериите са стотици пъти по-малки дори от милиметър. Размножават се чрез делене, рядко чрез пъпкуване. Форма – кълбовидна (коки), пръчковидна (бацили, клостридии, спирохети, псевдомонади), спираловидна (вибриони, спирили, спирохети) и нишковидна. Диаметър 0,1 – 10 µm, дължина 1 – 20 µm (нишковидните многоклетъчни – 50 – 100 µm). Участват в кръговрата на веществата в природата, в образуването и разрушаването на полезните изкопаеми, във формирането на структурата и плодородието на почвата. Предполага се, че бактериите са първите организми на Земята. Ето и някои от тях:

Azospirillium lipoferum Azospirillium lipoferum

  

Azospirillum brasilense Azospirillum brasilense

  

Azotobacter vinelandii Azotobacter vinelandii

Bacillus circulans Bacillus circulans

Bacillus polymyxa Bacillus polymyxa

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Bacilus megaterium Bacilus megaterium

Cellvibrio ostraviensis Cellvibrio ostraviensis

Micrococcus roseus Micrococcus roseus

Pseudomonas fluorescens Pseudomonas fluorescens

Streptomyces albus Streptomyces albus